Borysiak J., Kończal J., Stachnowicz W., 2004. <i>Sigmassociations</i> of the vegetation dynamics circles of <i>Vaccinio uliginosiBetuletum pubescentis</i> and <i>Vaccinio uliginosiPinetum</i> in chosen areas of the Western Pomeranian Province. [W:] Brzeg A., Wojterska M. (red.). Coniferous forests vegetation – differentiation, dynamics and transformations. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Biologia Nr 69, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 197-201. link