Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ogród Botaniczny UAM.

  • Data publikacji strony internetowej: 2024-01-24
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

filmy nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu,

nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo,

nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo,

część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji: 2024-01-24
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Chrzanowska, justyna.chrzanowska@amu.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 618292007. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed Brama Główną do Ogrodu od strony ulicy Dąbrowskiego znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny:

– posiada schody wyposażone w poręcze, obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających

 się na wózkach

– wjazd z pochylni prowadzi na poziom „1” budynku

– drzwi nie otwierają się automatycznie

Wewnątrz budynku:

– znajdują się schody wyposażone w poręcze,

– znajduje się dźwig osobowy, który obsługuje część poziomów obiektu,

– toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na poziomie „0” wewnątrz budynku oraz na poziomie „0” z wejściem od zewnątrz budynku

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Wejścia do pozostałych budynków oraz do Pawilonu Letniego na terenie Ogrodu Botanicznego UAM nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Posiadają schody i stopnie bez poręczy i podnośników.

Wnętrza budynków nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (brak wind, brak toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami).

Na teren Ogrodu Botanicznego UAM można wejść z psem asystującym (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).