Index seminum

Kontakt

mgr Monika Rękoś

indexseminum@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 2026

Ogród Botaniczny UAM prowadzi wymianę roślinnych zasobów genowych (zarodników, nasion i sadzonek) z ogrodami botanicznymi oraz arboretami w kraju i za granicą. Współpraca zainteresowanych stron opiera się na 3 podstawowych zasadach:

  • zasada wykorzystania otrzymanego materiału wyłącznie do celów naukowych i dydaktycznych oraz w celu wzbogacenia kolekcji;
  • zasada informowania o pochodzeniu materiału roślinnego w publikacji wyników badań oraz na przesyłaniu publikacji ofiarodawcom;
  • zasada przestrzegania dwóch wyżej wymienionych zasad przy dalszym przekazywaniu materiału.

Ogród od początków swojego istnienia wydaje regularnie Index Seminum – katalog materiału roślinnego oferowanego do wymiany. Pierwszy Selectus Seminum Anno 1925 Collectorum ukazał się w roku 1926. Do 1978 roku był wydawany rokrocznie, z wyjątkiem lat 1944-1946. Od 1978 roku spis materiału roślinnego jest publikowany i rozsyłany co dwa lata. Natomiast od roku 2008 Index Seminum ukazuje się tylko w wersji elektronicznej.

Pierwszy katalog nasion zawierał 505 pozycji. W ostatnich latach Ogród oferował ponad 1500 próbek nasion zbieranych w większości ze stanowisk naturalnych oraz z roślin o znanej proweniencji uprawianych na terenie Ogrodu.

Wymiana materiału roślinnego jest prowadzona z ponad 400 instytucjami naukowymi z 50 państw. Każdego roku Ogród pozyskuje w ten sposób od kilkudziesięciu do kilkuset próbek nasion. Otrzymany w ten sposób materiał roślinny służy powiększeniu i odnowieniu istniejącej kolekcji.


Pobierz