Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl.
  3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu i w związku z realizacją zajęć organizowanych przez Ogród Botaniczny UAM.
  4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).
  5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres niezbędny do obrony praw Organizatora i dochodzenia ewentualnych roszczeń od Uczestników, tj. nie dłużej niż do czasu przedawnienia takich roszczeń.
  6. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  7. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
  9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzania jest dobrowolne jednakże niezbędne w przypadku rejestracji na zajęcia organizowane przez Ogród Botaniczny UAM.
  10. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.