Zapraszamy do zapoznania się z wystawą dotyczącą ZDROWIA GLEB. Niewłaściwe użytkowanie, działalność przemysłowa, czy zanieczyszczenie gleb wpływa na ich jakość, co jest widoczne zwłaszcza na obszarach miejskich. Rozpoczęcie kampanii Soil Mission w Unii Europejskiej zapoczątkowało dyskusję i działania dotyczące rozwiązywania problemów związanych z degradacją gleb. Okazuje się, że gleba jest obecnie jednym z najbardziej niedocenianych zasobów przez społeczeństwo. Ponadto, zrozumiano potrzebę zwiększania świadomości glebowej na różnych poziomach edukacji. W raporcie Europejskiej Agencji Środowiska zatytułowanym „Efektywność zasobów gleby na obszarach zurbanizowanych” zauważono, że glebę należy postrzegać jako zasób ograniczony, a nie odpad. Efektywne gospodarowanie gruntami, uwzględniające ich ponowne wykorzystanie, powinno stanowić integralną część projektów urbanistycznych i budowlanych. Dlatego racjonalne gospodarowanie glebą, zwłaszcza w obszarach miejskich, powinno uwzględniać wszystkie funkcje gleby: produkcyjną, siedliskową i retencyjną. Podejście to wymaga odpowiedniej wiedzy na temat znaczenia gleb w społeczeństwie.

Wystawa została przygotowana w ramach europejskiego projektu LOESS, dzięki pomocy Muzemu Gleb w Krakowie (https://muzeumgleb.pl/). Projekt ten ma celu podniesienie świadomości społeczeństwa, a w konsekwencji przywracanie zdrowia glebie, poprzez opracowywanie ofert edukacyjnych i programów szkolenia ustawicznego, a także działań w zakresie rozwoju umiejętności, skierowanych do wielu podmiotów i grup docelowych związanych z edukacją o glebie.

Projekt „Horyzont Europa” LOESS: „Podnoszenie świadomości poprzez innowacyjny ekosystem edukacji społeczeństwa w zakresie zdrowej gleby”, oficjalnie rozpoczął się w czerwcu 2023 r. w ramach misji UE „Porozumienie z glebą dla Europy”.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum 20 partnerów z 16 europejskich państw. W Polsce wykonawcą projektu jest zespół naukowców z dwóch wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

GŁÓWNE DZIAŁANIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU​

  1. Przegląd i analiza istniejących materiałów i programów edukacyjnych z zakresu nauczania o glebach oraz identyfikacja potrzeb edukacyjnych. ​
  2. Zaangażowanie i połączenie wszystkich zainteresowanych stron w społeczności praktyków (CoPs) w 16 europejskich krajach. ​
  3. Współtworzenie, a następnie pilotowanie nowych kursów, modułów nauczania, materiałów i narzędzi edukacyjnych służących nauce o glebie, które będą mogły być wykorzystywane w szkołach podstawowych, średnich, na uniwersytetach i w szkołach zawodowych. ​
  4. Rozwój aplikacji wykorzystującej rozszerzoną rzeczywistość (animacje, modele 3D, symulacje) oraz mapowanie tłumu w celu identyfikacji, wizualizacji i rozwiązywania lokalnych problemów związanych  z glebą.​
  5. Działania praktyczne związane z edukacją o glebie np. projekty angażujące uczniów i lokalną społeczność.​
  6. Opracowanie zestawu narzędzi i materiałów edukacyjnych oraz szkoleniowych dotyczących gleb w oparciu o istniejące dobre praktyki, a także wypracowanie nowych w ramach projektu LOESS.​
  7. Działania upowszechniające skierowane do szkół, uniwersytetów i społeczeństwa np. kampanie informacyjne na temat konieczności utrzymania zdrowych gleb.​
  8. Współpraca z decydentami i lobbowanie na rzecz korzyści płynących z włączenia się w działania związane z ochroną gleb i różnych działań związanych z edukacją o glebie do programów nauczania.​