ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 19.09.2022 NA ZAKUP ROŚLIN

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 19.09.2022 r.
 1. Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp.TaksonLiczba sztuk
1Tawuła japońska ‘Genpei’ Spiraea japonica L. f. ‘Genpei’20
2Fotergilla większa Fothergilla major G. Lodd.3
3Franklinia amerykańska Franklinia alatamaha Marshall2
4Błotnia wodna Nyssa aquatica L.3
5Klon czerwony Acer rubrum L.1
6Sassafras białawy Sassafras albidum (Nutt.) Nees2
7Kasztanowiec kalifornijski Aesculus californica (Spach) Nutt.3
8Magnolia gwiaździsta Magnolia stellata (Siebold & Zucc.) Maxim.1
9Neillia podobna Neillia affinis Hemsl.3
10Oliwnik wielokwiatowy Elaeagnus multiflora Thunb.3
11Perełkowiec japoński ‘Pendula’ Sophora japonica L. ‘Pendula’2

Specyfikacja roślin:

 • Rośliny w pojemnikach
 • Perełkowiec japoński – okazy szczepione na wys. ok. 2 m

Pozostały zakres usługi:

 • Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić zdrowy, nieuszkodzony materiał roślinny
 1. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Dostawa do siedziby Wykonawcy (Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań), do dnia:  19 października 2022 r.

Płatność przelewem w terminie 14 dni, od podpisania protokołu odbioru.

 1. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

Sposoby składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście w siedzibie Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań) lub e-mailem: matsow@amu.edu.pl.

Osobą do kontaktu z oferentami jest p. Mateusz Sowelo, tel. 61 829 2027.

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 22 września 2022 r. o godz. 15.00

W ofercie należy podać cenę, która uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

 1. Inne:

Zastrzeżenia

 • Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 • Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 • Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 • W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
 • Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Wartość zamówienia

netto    …………………. zł  słownie: ………………………………………………………………

podatek VAT: ………….%  słownie: ……………………………………………………………….

brutto…………………… zł słownie: ……………………………………………………………….

/Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, NIP, Regon, e-mail/

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Dnia ………….. r                                    ……………………………………………………………..

pieczątki i podpisy upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy