ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 26.09.2022 NA WYDRUK PLANSZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 19.09.2022 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 19.09.2022 r.
 1. Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wydruk 31 sztuk plansz do użytku zewnętrznego,

w związku z projektem realizowanym przez Ogród Botaniczny UAM,

a dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia

 1. „Oczka wodne w ogrodach jako forma ochrony bioróżnorodności i zasobów wodnych – wystawa edukacyjna w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu”.

Specyfikacja druku:

 • format o wymiarach docelowych 100 cm x 150 cm – 31 szt.
 • wydruk na materiale dibond, grubość 3 mm
 • druk na foli polimerowej, zabezpieczonej laminatem polimerowym – odporny na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne i ścieranie
 • druk jednostronny, pełen kolor o rozdzielczości przynajmniej 720 dpi.

Pozostały zakres usługi:

 • Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić trwałość wykonanych i dostarczonych plansz, co najmniej do dnia 31.12.2024 r.
 • Przekazanie materiałów do druku nastąpi w terminie do 25 października br.
 1. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Dostawa do siedziby Wykonawcy (Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań), do dnia:  4 listopada 2022 r.

Płatność przelewem w terminie 14 dni, od podpisania protokołu odbioru.

 1. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

Sposoby składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście w siedzibie Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań) lub e-mailem: gutowska@amu.edu.pl.

Osobą do kontaktu z oferentami jest p. Joanna Sędziak-Gutowska, tel. 61 829 2009/-2013.

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 29 września 2022 r. o godz. 15.00

Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

W ofercie należy podać cenę, która uwzględnia uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

 1. Inne: –

Zastrzeżenia

 • Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 • Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 • Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 • W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
 • Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Wartość zamówienia

netto    …………………. zł  słownie: ………………………………………………………………

podatek VAT: ………….%  słownie: ……………………………………………………………….

brutto…………………… zł słownie: ……………………………………………………………….

/Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, NIP, Regon, e-mail/

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Dnia ………… r                                    ………………………………………………………………

pieczątki i podpisy upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy