Zenkteler E., 1992. Ochrona rzadkich i ginących gatunków roślin na terenie Łotwy oraz w uprawach zachowawczych Ogrodu Botanicznego Łotewskiej Akademii Nauk w Salaspils (The conservation of rare and threatened species in the Latvia and in the collection of the Botanical Garden of the Latvian Academy of Sciences in Salaspils). Wiadomości Botaniczne, 36 (1/2): 108-111.