Jańczyk-Węglarska J., 1997. Działalność Ogrodu Botanicznego w Klagenfurt [Austria] w regionalnej ochronie przyrody Karyntii (A regional activity of Botanical Garden in Klagenfurt (Austria) in nature preservation of Carinthia). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 6: 117-120.