Celiński K., Sokołowska J., Fuchs H., Maděra P., Wiland-Szymańska J., 2022. Characterization of the Complete Chloroplast Genome Sequence of the Socotra Dragon`s Blood Tree (<i>Dracaena cinnabari</i> Balf.). Forests, 13(6): 932.

Wiland-Szymańska J., 2021. Wczoraj i dziś Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. [W:] Przyszczypkowski K., Cytlak I. (red. nauk.). Uniwersytet. Wspólnota różnorodności i różnicy. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 305-317.

Wiland-Szymańska J., Kolasińska A., Kwiatkowski K., 2021. Botaniczny skarb województwa lubuskiego – selery węzłobaldachowe. [W:] Pilichowski S. (red. nauk.). Przyroda nie zna granic – ochrona przyrody polsko-niemieckiego pogranicza. Uniwersytet Zielonogórski: 15-24.

Nowak M. M., Wiland-Szymańska J., 2022. Lasy deszczowe Madagaskaru i ludzie – życie w symbiozie czy katastrofa ekologiczna? (Madagascar rainforests and humans – life in symbiosis or ecological disaster?). Wszechświat, T. 123, Nr 4-6: 135-140.

Wiland-Szymańska J., Hałas N., Jańczyk-Węglarska J., Jaskulska J., Kolasińska A., Kazimierczak-Grygiel E., Markiewicz J., Naser G., Sikorska K., Sowelo M., Węglarski K., 2021. Rola Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu jako ośrodka działań proekologicznych. Przegląd Wielkopolski, R. 35, nr 3: 20-27.

Bandurski K., Bandurska H., Kazimierczak-Grygiel E., Koczyk H., 2020. The Green Structure for Outdoor Places in Dry, Hot Regions and Seasons – Providing Human Thermal Comfort in Sustainable Cities. Energies, 13 (11), 2755: 1-24.