Łukasiewicz A., 1997. Rola Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza dla aglomeracji poznańskiej. [W:] Ciaciura M. (red.) Współczesna rola ogrodów botanicznych w ochronie środowiska przyrodniczego. Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Szczecin 16-17 maja 1997 r.. Oficyna in Plus, Uniwersytet Szczeciński: 21-22.