Łukasiewicz A., 2000. Dotychczasowy rozwój Ogrodu Botanicznego UAM oraz perspektywy jego dalszego rozwoju. Referat wygłoszony podczas uroczystości 75-lecia Ogrodu Botanicznego UAM. Życie Uniwersyteckie, 10 (90): 16-18.

Węglarski K., 1997. Ochrona czynna jako ważny element zachowania różnorodności genowej rzadkich i ginących gatunków flory (Active protection as an important element of the genus diversity of rare and endangered flora species). [W:] Burchardt L. (red.). Teoretyczne i praktyczne aspekty badań ekologicznych. Idee Ekologiczne. Seria Szkice, 10 (6): 27-34.

Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 1996. Fenologia wybranych gatunków dębów w warunkach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu (Phenological observations of some chosen oak species under the conditions of the Botanical Garden of A. Mickiewicz University in Poznań). [W:] Stachak A. (red.) Zjazd Członków Sekcji Dendrologicznej PTB w Szczecinie, 3-5 września 1996. PTB, Szczecin: 45-57.

Łukasiewicz A., 1997. Rola Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza dla aglomeracji poznańskiej. [W:] Ciaciura M. (red.) Współczesna rola ogrodów botanicznych w ochronie środowiska przyrodniczego. Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Szczecin 16-17 maja 1997 r.. Oficyna in Plus, Uniwersytet Szczeciński: 21-22.

Węglarski K., 1997. Ogrody Botaniczne na świecie – historia i współczesność. [W:] Ciaciura M. (red.) Współczesna rola ogrodów botanicznych w ochronie środowiska przyrodniczego. Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Szczecin 16-17 maja 1997 r.. Oficyna in Plus, Uniwersytet Szczeciński: 23-24.

Łukasiewicz A., Łukasiewicz Sz., 1994. Potrzeba i możliwości powstania Ogrodu Botanicznego w Gnieźnie i jego zadania. [W:] Pawuła-Piwowarczyk R. (red. I tomu). Gniezno u progu XXI wieku. Prace monograficzne – Wizerunki miast polskich, Krajowy Instytut Badań Samorządowych, Gaudentinum, Gniezno, 1: 199-201.