Górska-Zajączkowska M., Jańczyk J., Węglarski K., 1989. Ostnica Jana (<i>Stipa joannis</i> Čel.) rzadki i zagrożony gatunek flory Polski. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 6. [W:] Wiadomości Botaniczne, 33 (3): 95-109.

Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., 1989. Charakterystyka ekologiczno-morfologiczna <i>Rubus caesius</i> L. w zbiorowiskach leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego (Ecological and morphological characteristics of <i>Rubus caesius</i> L. in the forestry communities of the Wielkopolska National Park). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 5 [W:] Wiadomości Botaniczne, 33 (2): 5-15.

Łukasiewicz A., Wojtowicz W., 1989. Projektowane kolekcje rodzimych gatunków roślin rzadkich i ginących w Ogrodzie Botanicznych UAM w Poznaniu (Planned collections of native, rare and threatened plant species in Adam Mickiewicz University Botanical Garden). Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 6. [W:] Wiadomości Botaniczne , 33 (3): 57-63.

Łukasiewicz A., 1989. Wpływ katastrofalnej suszy w latach 1982 i 1983 na drzewa i krzewy w Ogrodzie Botanicznym UAM i na terenie miasta Poznania (Influence of catastrophic drought in 1982 and 1983 on trees and shrubs in the Botanical Garden of A. Mickiewicz University and the city-area of Poznan). Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów,

Łukasiewicz A., 1989. Wpływ katastrofalnej suszy w latach 1982 i 1983 na drzewa i krzewy w Ogrodzie Botanicznym UAM i na terenie miasta Poznania (Influence of catastrophic drought in 1982 and 1983 on trees and shrubs in the Botanical Garden of A. Mickiewicz University and the city-area of Poznan). Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 5. [W:] Wiadomości Botaniczne, część I (Part I), 33 (2): 21-32; część II (Part II), 33 (2): 33-52.Read More »

Zenkteler E., 1989. „Zielone szkoły” elementem edukacji przyrodniczej społeczeństwa w Republice Federalnej Niemiec. Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 6. [W:] Wiadomości Botaniczne , 33 (3): 79-86.

Łukasiewicz A., 1988. Waloryzacja cech przy określaniu życiowych form roślin (ze szczególnym uwzględnieniem gatunków psammofilnych) (Characters valorization in qualifying live – forms of plants psammophil (with particular reference to the psammophil plants)). Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 4. [W:] Wiadomości Botaniczne, 32 (4): 67-77.

Łukasiewicz A., 1988. Wspomnienia pośmiertne o Telesforze Łukowskim (28.XI.1910-13.V.1987). Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 4. [W:] Wiadomości Botaniczne, 32 (4): 65-66.

Węglarski K., 1988. Vegetational zonation in the Paistunturit-Massif in the Kevo National Park (North Finland) (Układ piętrowy roślinności w masywie Paistunturit w Parku Narodowym Kevo (Północna Finlandia)). Fragmenta Floristica et Geobotanika, 33 (1-2): 191-210.

Jańczyk J., 1987. Ogrody Botaniczne w Helsinkach i Oulu (Finlandia) – kierunki rozwoju i kolekcje roślinne (Botanical Gardens in Helsinki and Oulu (Finland) – direction of progres and plant collections. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 1. [W:] Wiadomości Botaniczne, 31 (2): 31-37.